Pedagogiek

Wij werken vanuit de antroposofische pedagogiek.

De antroposofische pedagogiek kent een aantal bijzondere aspecten. Deze aspecten zorgen ervoor dat ieder kind houvast krijgt en zich daardoor goed kan aanpassen aan de groep. Centraal staan hierin gewoontevorming, nabootsing, eerbied voor de omgeving en de materialen, de ontwikkeling van zintuigen en het mee bewegen met het jaarritme.

Rust, ritme en herhaling

Rust, ritme, en herhaling dragen bij aan de ontwikkeling van een gevoel van veiligheid en zelfvertrouwen. Als je weet hoe de dag ongeveer verloopt, geeft dat rust. Je hoeft er als kind niet bij stil te staan. Dankzij een zorgvuldig ritmisch opgebouwde dagindeling ontstaat er structuur en rust in de groep voor de kinderen. Regels zijn duidelijk en worden door de volwassenen uitgedragen. Momenten van activiteit worden afgewisseld door momenten van rust. De seizoenen en jaarfeesten geven het jaarritme aan; de spelletjes, activiteiten en verhalen sluiten daarbij aan en de aankleding van de groepsruimte waar de jaartafel een prominente plaats inneemt. Deze feesten geven de verbondenheid met natuur en cultuur weer.  De kinderen beleven het jaarritme door de aandacht die er is voor de seizoenen en de jaarfeesten.

Nabootsing
Het kleine kind bootst nog graag na; door het nabootsen wil het zich alles graag eigen maken. De rol van de leidster is dus niet om dingen aan te leren of opdrachten te geven, maar om er vanuit totale persoonlijkheid te zijn, het kind voor te leven, dingen met aandacht te doen zodat het kind vanuit enthousiasme mee wil doen. De kinderen kunnen volop meedoen aan zinvolle huiselijke activiteiten.

Respect, eerbied en dankbaarheid
Kinderen maken deel uit van hun omgeving. Wij willen kinderen respect bijbrengen voor mensen, dieren, natuur, milieu, materialen en andere culturen. Respect, eerbied, liefde en dankbaarheid zijn dan ook de kernbegrippen bij ons. Bijvoorbeeld door samen met het kind met verwondering te kijken naar alle kleine en grote voorvallen zoals een sneeuwvlokje op je want en de eerste lentebloemen, wek je bij het kind (en bij jezelf!) een gevoel van blijdschap en eerbied.

Zintuigontwikkeling
Door middel van de zintuigen komen we in contact met onszelf en met de buitenwereld. Het jonge kind is nog één en al zintuig. Alle indrukken komen ongefilterd binnen. Het heeft nog niet geleerd de verschillende zintuiglijke indrukken naar ‘waarde’ te schatten en de niet waardevolle te negeren. Alles wordt opgenomen. We proberen die onbevangenheid te behouden en te behoeden door te waken over de kwaliteit van de zintuiglijke indrukken. Inrichting en kleurgebruik in de ruimte, voeding, keuze van materialen en de hoeveelheid speelgoed zijn daarop afgestemd. Bij de ontwikkeling van het jonge kind staan de volgende zintuigen centraal: tastzin, bewegingszin, evenwichtszin en levenszin. Een goede ontwikkeling van de tastzintuigen geeft vertrouwen in de wereld. Hierbij is dus de kwaliteit van het aangeboden materiaal belangrijk. Speelgoed en inrichting zijn daarom van natuurlijke materialen. Ook de kleuren zorgen voor een harmonische omgeving.

Voor de kinderen betekent dit dat de omgeving waarin ze komen snel vertrouwd aanvoelt, zodat ze vanuit de innerlijke rust tot vrij spel kunnen komen.

UA-69849063-1